Сторінка фізінструктора

Сучасні здоров’язбережувальні технології в дошкільному закладі

       Стан здоров'я наступних поколінь є найважливішим показником благополуччя суспільства та держави, який не тільки відображає теперішню ситуацію, але й прогнозує майбутнє. Здоров'збереження стало атрибутом навчально-виховного процесу у дошкільній освіті. Воно виявляється у використанні здоров'язбережувальних технологій, спільній діяльності педагогів медичних працівників та психологів, яка має на меті формування культури здоров'я дітей .
        Незважаючи на підвищений інтерес до проблеми, на практиці їй приділяється недостатньо уваги. Умовами цілісного розвитку дитини є використання в дошкільних навчальних закладах здоров'язбережувальних та здоров'яформувальних технологій, які реалізуються комплексно через створення безпечного розвивального середовища, екологічно сприятливого життєвого простору, повноцінного медичного обслуговування, харчування, оптимізації рухового режиму, системного підходу до формування у дітей ціннісного ставлення до власного здоров'я і мотивації щодо здорового способу життя, дотримання гармонійних, доброзичливих взаємин між педагогом та вихованцями, самими дітьми .
         «Здоров'язбережувальні технології - це система заходів із охорони та зміцнення здоров'я дітей, яка враховує найважливіші характеристики освітнього середовища та умови життя дитини, які впливають на здоров'я. Ця система заходів спрямована на збереження здоров'я дитини на всіх етапах його навчання та розвитку».
Погіршення стану здоров'я дітей дошкільного віку в нашій країні стало не тільки медичною, але і серйозною педагогічною проблемою. Більш тривожними стають результати медичних досліджень. Все менше дітей народжуються здоровими. Ритм та стиль сучасного життя залишає все менше можливостей для збереження та укріплення здоров'я, тим більше що в нашій ментальності взагалі не закладене прагнення до збереження та укріплення здоров'я. За статистикою, у наш час велику групу становлять діти, які знаходяться „між здоров'ям та хворобою".
          Для забезпечення здоров'я у дітей дошкільного віку доцільно формувати культуру здоров'я як головну умову культурного і духовного становленняособистості. Саме культура здоров'я визначає спосіб життя не лише окремої особи, а й усього людства. Особливо важлива роль у формуванні культури здоров'я належить першим щаблям освіти, тобто зароджується саме у дошкільній освіті, адже тут закладається основа. Педагоги працюють з дітьми, привчають до режимних моментів, створюють атмосферу для покращення морального, психічного стану дітей, що забезпечує успіх до подолання труднощів .
          Для педагога головне правильно та раціонально використовувати методи та прийоми щодо застосування здоров'язбережувальних технологій, дитина повністю покладається на дорослого, адже він є авторитетом. На цьому етапі важливо підтримувати інтерес дітей до вправ, занять, щоб забезпечити бажання до подальшої роботи. Дитина в такому віці повинна бути зацікавлена у роботі, коли втрачається цікавість отримати результат не можливо, тому що зникає зосередженість та увага. У процесі використання здоров'язбережувальних технологій слід працювати не тільки на результативність, а й не забувати, що аудиторія для якої викоритувуються методи і прийоми в повному обсязі не сприймає навчально-виховний процес, тому необхідно компонувати роботу використовуючи ігрові моменти для створення необхідної атмофери, збереження цікавості, зосередження уваги та бажання повторювати вправи, займатися на занятті.
        Педагог, володіючи сучасними знаннями, при постійній взаємодії з дітьми, їх батьками, медичними працівниками, психологами, планує і організовує свою діяльність з урахуванням пріоритетів збереження та зміцнення здоров'я усіх суб'єктів навчального процесу, застосовуючи ті чи інші технології і методи формування здоров'я. Такі підходи змінюють вимоги до всього змісту освіти, його пріоритетів, надають вихованню валеологічного характеру, висувають першочергові завдання з формування валеологічної свідомості вихованців. Це сприяє повноцінному особистісному розвитку здорової дитини .
     У процесі життєдіяльності дітей у дошкільних навчальних закладах використовується комплекс різних засобів:
фізичні вправи (гімнастика, ігри, елементи спорту і туризму), природне середовище (повітря, сонце, вода);
гігієнічні чинники (режим харчування, сну, занять і відпочинку, гігієна одягу, взуття, обладнання тощо).
      Поряд з традиційними засобами фізичного виховання, оздоровлення дошкільників у практиці роботи дошкільних закладів знаходять місце інші, наприклад:
фітбол-гімнастика - вправи з використанням м'яча, що має певні властивості (розмір, колір, запах, пружність), які застосовуються з оздоровчою метою;
стретчинг - система вправ, заснована на статичних розтягненнях м'язів тіла і хребта, яка дає змогу запобігати порушенню постави, має оздоровчий вплив на весь організм, допомагає активізувати його захисні сили.
         У професійно-педагогічній практиці вихователями мають бути враховані пріоритети здоров'язберігаючої діяльності:
культивування у дітей усвідомленого ставлення до власного здоров'я (фізичного, психічного та соціального) як єдиного цілого, покращення адаптаційних можливостей дитячого організму;
 закріплення педагогом ефектів окремих оздоровчих заходів у вигляді константних психосоматичних станів дитини, які надалі зможуть відтворюватися у режимі саморозвитку;
 формування довільної регуляції життєвих функцій організму розвитку творчої уяви;
 виховання у дитини здатності до самосприйняття власної тілесної будови у можливих для нього формах;
 прищеплення дітям навичок взаємодопомоги у відповідних ситуаціях та основ самокорекції;
 активізація та розвиток пізнавальних інтересів до власного організму;
 формування валеологічних уявлень у дітей;
 розвиток емоційного співчуття іншим людям;
впровадження здорового способу життя як основи повсякденної діяльності.
       Слід зазначити, що здоров'язберігаюче середовище не можливе без впровадження здоров'язбережувальних технологій це два взаємопов'язані процеси. Специфіка організації педагогічного процесу дошкільного навчального закладу дозволяє стверджувати, що здоров'язберігаючі технології за ступенем впливу на здоров'я дитини є найбільш дієвими. Головною їхньою ознакою являється використання психолого-педагогічних методів та прийомів, комплексний підхід до вирішення проблем збереження та зміцнення здоров'я.

 

Ранкова гімнастика

 

Заняття із фізичного виховання

 

 

Спортивні свята у ЗДО №5


 

 Олімпійський день