Положення про електронну реєстрацію

Положення про електронну реєстрацію

 ЧЕРВОНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА

Львівської області

 

В І Д Д І Л  О С В І Т И

 

 

 

 

 

Н А К А З

 

 

 

 

17.10.2016

м.Червоноград

        № 292

                   

Про впровадження електронної

реєстрації у ЗДО міста

 

            З метою забезпечення виконання рішення Львівської обласної ради від 31 травня 2016 року  № 167 «Про затвердження переліку завдань та заходів Програми «Електронна Львівщина» на 2016 рік, затвердженої рішенням обласної ради від 17 березня 2015 року № 1332», розпорядження голови облдержадміністрації від 27.07.2016 № 525/0/5-16 «Про виділення коштів», наказу Департаменту освіти і науки Львівської обласної держадміністрації 12.10.2016 № 08-01/468» Про впровадження електронної реєстрації у ДНЗ області»

 

НАКАЗУЮ:

 

            1. Розпочати з 18.10.2016 року впровадження електронної реєстрації дітей у дошкільні навчальні заклади міста .

            2. Затвердити Положення  про електронну реєстрацію  у ДНЗ  (додаток) .

            3. Призначити Поручинську І.Д., спеціаліста I категорії з дошкільного виховання,  відповідальною за впровадження електронної реєстрації дітей в дошкільні навчальні заклади міста.

            3. Завідувачам ДНЗ:

            3.1. Призначити відповідальних працівників ДНЗ за впровадження електронної реєстрації дітей в ДНЗ.

            4 Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

 

В.о.начальника                                                         І.П.Кардинал

 

 

 

                                                                                      Додаток

                                                               до наказу відділу освіти

                                                                                                                                                                  17.10.2016 № 292

 

Положення

про порядок електронної реєстрації дітей дошкільного віку

у дошкільні навчальні заклади м.Червонограда, Гірника, Соснівки

 

          1.Загальні положення

          1.1. Загальна електронна реєстрація дітей дошкільного віку (далі - Дітей) до дошкільних начальних закладів (далі - ДНЗ) , які є у комунальній власності, здійснюється з метою:

          - забезпечення права дитини на здобуття дошкільної освіти;

          - спрощення порядку оформлення і зарахування дітей до ДНЗ міста ;

          - забезпечення рівних умов для повної реалізації здібностей, таланту та всебічного розвитку кожної дитини;

          - забезпечення доступу до інформації про ДНЗ, які є у комунальній власності;

          - запровадження єдиного підходу щодо прийому дітей у ДНЗ міста.

         1.2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

          - загальний електронний реєстр дітей дошкільного віку до ДНЗ (далі - Реєстр) - єдина електронна автоматизована база даних з накопичення та обробки інформації про ДНЗ та персональних даних про дітей дошкільного віку, які стоять у черзі на зарахуванн та зараховані у  ДНЗщо забезпечує зберігання, видачу та захист даних від несанкціонованого доступу;

          - словник – частина Реєстру, інформація про ДНЗ;

          - власник Реєстру – відділ освіти Червоноградської міської ради;

          - реєстратор – визначена власником Реєстру уповноважена особа, яка здійснює внесення інформації до Словника, надання інформації з Реєстру та виконує інші функції, передбачені цим Положенням;

          - заявник - батько або мати дитини (або особи, які їх замінюють), які виявили бажання внести дані своєї дитини до Реєстру. Особами, які замінюють батьків, є: опікуни, піклувальники, батьки-вихователі, прийомні батьки;

         - керівник ДНЗ – уповноважена особа, що здійснює відмітку про подання документів автоматично рекомендованих дітей до ДНЗ, а також підтверджує право дитини на пільгу за сканованою копією відповідного документа, що зберігається в системі.

          1.3. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право на вільний доступ до інформації, зокрема через мережу Інтернет, щодо наявності вільних місць у дошкільних навчальних закладах, а за відсутності вільних місць - до інформації про чергу для зарахування у відповідний дошкільний навчальний заклад.

          1.4. Положення діє на підставі Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування», «Про освіту», «Про дошкільну освіту», "Про адміністративні послуги", «Про інформацію», «Про захист персональних даних», інших законодавчих актів.

          2. Порядок внесення відомостей про дітей до Реєстру:

          2.1. Запис на чергу до Реєстру здійснюється у хронологічному порядку надходження заяв-анкет та є обов'язковою умовою зарахування дитини керівником до дошкільного навчального закладу.

          2.2. Внесенню до Реєстру підлягає така інформація :

         а) про дитину:

          - назва дошкільного навчального закладу , який має відвідувати дитина;

          - інформація про пільгову категорію (за наявності);

          - про необхідність відвідування групи спеціального призначення, спеціального дошкільного навчального закладу;

          - прізвище, ім'я, по батькові;

          - дата народження;

          - серія та номер свідоцтва про народження;

          - адреса реєстрації місця проживання;

          - бажаний рік вступу в ДНЗ;

          б) про батьків:

          - прізвище, ім' я, по батькові батька або матері (або осіб, що їх замінюють);

          - контактні дані (мобільний телефон, електронна адреса ( Е-mаіl )).

          2.3.Внесення до Реєстру інформації про дітей здійснюється батьками або особами, які їх заміняють на сайті електронної черги за адресою: http://sadok.loda.gov.ua/ . На сайті заява-анкета заповнюється в електронному вигляді. Після реєстрації інформація, що подана в заяві-анкеті, опрацьовується автоматично. За  наявності  пільг, зазначених у п. 3.11. цього Положення,  заявник сканує документи, що підтверджують пільги. Після успішної реєстрації для кожної заяви-анкети автоматично встановлюється статус «Зареєстровано в черзі» та присвоюється порядковий номер. Відповідно до Закону України «Про захист персоналних даних»  у заяві-анкеті передбачено надання згоди на обробку персональних даних батьків або осіб, які їх замінюють, та дитини .

          2.4.Записатися на чергу до  Реєстру можна не більше ніж у 5 дошкільних навчальних закладів.

          2.5.За необхідності внесення змін у реєстраційні дані (зміна адреси, номерів телефонів батьків тощо) заявник зобов'язаний внести їх самостійно у персональному кабінеті на сайті http://sadok.loda.gov.ua/Зміни та доповнення до заяви-анкети можуть бути внесені упродовж усього періоду перебування дитини в Реєстрі. У разі зміни обраного попередньо дошкільного закладу, який має відвідувати дитина, реєстрація таких змін проводиться датою внесення змін до заяви-анкети (у цьому випадку попередня заява анулюється і створюється нова заява).

          2.6. Заявник несе персональну відповідальність за інформацію, надану в заяві-анкеті.

          2.7. Реєстрація до вікових груп здійснюється станом на 1 вересня поточного року.

          2.8. Відмова заявнику в реєстрації відомостей надається автоматично, якщо заявлена особа вже внесена у Реєстр.

          2.9. Вилучення відомостей про дітей здійснюється:

          - при  зарахуванні дитини до ДНЗ заява вилучається автоматично;

          - у разі зазначення в заяві-анкеті недостовірних персональних даних дитини та батьків (ПІБ, дата народження, серія та номер свідоцтва про народження), які керівник виявив при подачі документів дитини до зарахування.

           3. Порядок прийому дітей до дошкільного навчального закладу:

           3.1. Прийом дітей до дошкільного навчального закладу здійснюється керівником з 1 вересня поточного року згідно зі списками, сформованими базою даних, упродовж періоду комплектації груп (липень - серпень) поточного року у відповідний дошкільний навчальний заклад та протягом року для інших вікових груп при наявності місць у ДНЗ. Якщо група не укомплектування повністю, то керівник ДНЗ здійснює прийом дітей упродовж календарного року відповідно до списків, сформованих електронною базою даних, у порядку черговості.

          3.2.Вільні місця керівники ДНЗ оприлюднюють  у декілька етапів: перша черга вільних місць щорічно до 5 березня, друга черга - до 5 серпня, а потім  щомісячно до 5 числа  (за наявності вільних місць у ДНЗ).

          3.3. Заявник самостійно стежить за черговістю та статусом своєї заявки в Реєстрі через мережу Інтернет.

          3.4.У разі встановлення статусу «Допущено до зарахування» в період комплектації груп на новий навчальний рік (липень - серпень) заявник може підтвердити бажання вступу дитини до ДНЗ до 1 серпня. Якщо заявник не підтвердить статусу, то заява-анкета автоматично переноситься в кінець черги вікової групи дитини.

           3.5. У разі встановлення статусу «Допущено до зарахування» впродовж навчального року ( вересень-квітень) заявник зобов'язується протягом 20 календарних днів підтвердити бажання вступу його дитини до ДНЗ у персональному кабінеті, а потім упродовж 10 днів подати керівнику ДНЗ заяву та свідоцтво про народження дитини.  При вступі дитини до ДНЗ необхідно додати документи, передбачені п. 6. Положення Про дошкільний навчальний заклад затвердженого постановою КМУ від 12.032003 року № 305 (зі змінами):

          - свідоцтво про народження дитини;

          - медичну картку про стан здоров'я дитини (ф. № 026/о) з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад;

          - довідка дільничного лікаря про епідеміологічне оточення;

          - для пільгової категорії - документ, що підтверджує пільги відповідно до п. 3. 11. цього Положення.

           3.6. Якщо заявник не підтвердив  статусу протягом періоду, зазначеного у п. 3.5., заява-анкета автоматично переноситься в кінець черги вікової групи дитини.

          3.7.Керівник дошкільного навчального закладу проводить прийом документів для зарахування дитини у ДНЗ відповідно до сформованого електронною базою даних реєстру у порядку черговості.

          3.8. Прийом дітей до ДНЗ (груп) компенсуючого типу (санаторних та спеціальних) здійснюється відповідно до абзацу 2 п. 6 Положення Про дошкільний навчальний заклад затвердженого постановою КМУ від 12.03.2003 року № 305 (зі змінами) за наявності :

          - висновку психолого-медико-педагогічної консультації;

          - територіального лікувально-профілактичного  закладу чи тубдиспансеру; 

          - скерування  управління ( відділу ) освіти ;

          - пакету документів, передбачених п. 3.5. цього Положення, за умови попереднього внесення дитини до списків загальної електронної реєстрації.

           3.9. У разі відсутності вільних місць в обраному ДНЗ та відмови батьків від іншого запропонованого ДНЗ, заявка залишається в реєстрі до моменту наявності місць в обраному ДНЗ.

           3.10. Керівники дошкільних навчальних закладів проводять прийом документів для зарахування дитини у відповідний дошкільний навчальний заклад лише за наявності  статусу «Можете подавати документи»  або «Очікується візит до ДНЗ».

           3.11. Першочергово зараховуються до ДНЗ  діти таких пільгових категорій (за умови подання документів, що підтверджують пільгу):

          - діти-інваліди, які не мають протипоказань перебування в ДНЗ;

          - діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

          - діти батьків-інвалідів І групи, зокрема діти учасників ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС;

          - діти з багатодітних сімей, у яких є троє і більше дітей дошкільного віку, якщо одна дитина відвідує цей ДНЗ ;

          - діти військовослужбовців, працівників прокуратури, судів та правоохоронних органів, що призначені для проходження служби з іншої місцевості ;

         - діти учасників АТО;

         - діти працівників  відповідного дошкільного навчального закладу;

         - діти із сімей внутрішньо переміщених осіб з тимчасово окупованих територій;

         - тубконтактні діти та діти, які перехворіли на туберкульоз чи мають ускладнення після БЦЖ (зараховується у санаторні ДНЗ).

            3.12 Діти, які не були забезпечені місцем в ДНЗ в попередньому році, першочергово будуть забезпечені в наступному році відповідно до черги.

           3.13. У разі зміни протягом року статусу на «Можете подавати документи» дітям, які зареєстровані в групу раннього віку, батьки мають право відмовитися від запропонованого місця. За ними залишається їх поточний номер в реєстрі і можливість зарахування з 1 вересня наступного року.

           3.14. Зараховуючи дитину, керівник ДНЗ вносить у Реєстр інформацію про зарахування дитини, відповідно статус заявки автоматично змінюється на «Зараховано» і відбувається зняття з черги.

          3.15. Керівники ДНЗ щомісячно (до 5 числа місяця, наступного за звітним) подають власнику Реєстру звіт про наповненість  груп за звітний період та наявність вільних місць.

          3.16. Інформація про наповненість (комплектацію) груп станом на 1  вересня подається керівником ДНЗ на вимогу управління освіти  до 1 жовтня поточного року.

         4. Забезпечення доступу до Реєстру:

         4.1. Доступ до всіх персональних даних заявника відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» має лише власник Реєстру та реєстратори, які використовують персональні дані заявника виключно в межах виконання своїх повноважень.

         4.2. Публічний доступ до Реєстру розміщений на офіційному веб-сайті департаменту освіти і науки Львівської ОДА http://sadok.loda.gov.ua/  та містить таку інформацію:

          - реєстраційний номер;

          - дату та час реєстрації;

          - прізвище, ім'я, по батькові;

          - частково зашифровані серію та номер свідоцтва про народження;

          - вибір пріоритетного 1 дошкільного навчального закладу ( та 4 інших) ;

          - наявність  пільг на зарахування у ДНЗ;

          - вікову групу ;

          - бажаний рік вступу ( на 01.09. ____ року ) у ДНЗ.

       5. Прикінцеві положення

       5.1. Внесення відомостей до Реєстру, доступ до інформації офіційного сайту Реєстру http://sadok.loda.gov.ua/   відбувається на безоплатній основі.

 

 

 

Спеціаліст І категорії з дошкільного                                  І.Д.Поручинська 

виховання